§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Konrad Olesiewicz Narzędzia Nowego Przywództwa, dostępny pod adresem internetowym konrad.olesiewicz.pl prowadzony jest przez VOLTA PROPERTY Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 94, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000639404, o kapitale zakładowym 7 270 000,00 zł, NIP PL5223072387, REGON 365505881.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

3. Niniejszy Regulamin stosuje się odpowiednio także do nabywania przez Klientów produktów i usług oferowanych przez Sprzedającego na stronie internetowej Sprzedającego, a niedostępnych w Sklepie, których zamówienie jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem wiadomości email lub formularza zamieszczonego na stronie internetowej Sprzedającego. Szczegółowe informacje dotyczące nabywania przez Klientów produktów i usług, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą każdorazowo wskazane na stronie internetowej Sprzedającego, w opisie danego produktu lub usługi. 

§ 2

Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – VOLTA PROPERTY Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 94, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000639404, o kapitale zakładowym 7 270 000,00 zł, NIP PL5223072387, REGON 365505881.

3. Klient – Konsument albo Przedsiębiorca dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Klient szkoleniowy – osoba fizyczna wskazana przez Klienta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, jako osoba biorąca udział w szkoleniu organizowanym przez Sprzedawcę, którego administratorem danych osobowych jest Klient.

5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym konrad.olesiewicz.pl

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

15. Polityki prywatności – dokument zawierający zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies, które obowiązują na stronie internetowej konrad.olesiewicz.pl, na której posadowiony jest Sklep prowadzony przez Sprzedawcę.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Jutrzenki 94, 02-230, Warszawa.

2. Adres e-mail Sprzedawcy: konrad@olesiewicz.pl .

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 501311405.

4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00-17:00.

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,

d. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta, jak również innymi zdarzeniami, które nie wystąpiły z winy Sprzedawcy, a miały bezpośredni lub pośredni wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu. 

2. W ramach korzystania przez Klienta ze Sklepu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

3. Klient zobowiązany jest powstrzymać się od podawania w Formularzu zamówienia zamieszczonym na stronie Sklepu internetowego danych nieprawdziwych, naruszających prawa osób trzecich lub wpisywania treści bezprawnych.

4. Klient zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie Sklepu.

5. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci Internet, w szczególności z zagrożeniami działania oprogramowania złośliwego.

6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

7. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

8. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, nazwa firmy i NIP (Przedsiębiorcy), adres zamieszkania/siedziby, adres do wysyłki Produktów, numer telefonu kontaktowego oraz adres email do kontaktu.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Potwierdzenie Założenia Konta w Sklepie następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail do Klienta na podany w trakcie zakładania Konta adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną. 

4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 3 powyżej.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka kurierska

b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Jutrzenki 94, 02-230, Warszawa

2. Klient dokonuje płatności za pośrednictwem wybranego przez Sprzedającego operatora płatności internetowych, chyba, że w ofercie wyraźnie wskazano na dopuszczalność płatności na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury, faktury zaliczkowej albo proformy. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność działania systemów powyższego operatora płatności internetowych, jak również za ewentualne szkody wyrządzone Klientom przez operatora płatności internetowych.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w chwili składania Zamówienia – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane, z zastrzeżeniem zdania drugiego. W przypadkach, w których Sprzedający dopuścił w ofercie płatności na podstawie faktur, faktur zaliczkowych albo proformy, płatność powinna być dokonana w terminie wskazanym w ofercie i fakturze, fakturze zaliczkowej albo proformie – brak płatności w tym terminie skutkować będzie anulowaniem złożonego zamówienia.

3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 4 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, za wyjątkiem usług, o których mowa w §10 ust. 10 lit. e) nabywanych przez Konsumentów – w tym przypadku termin realizacji usługi liczony jest od upływu terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta, chyba, że Konsument wyraził zgodę na wcześniejsze spełnienie świadczenia, rezygnując z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży wyraźnie stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

10. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

11. W przypadku nabycia przez Klienta uczestnictwa w oferowanym przez Sprzedającego szkoleniu, Klient uprawniony jest do rezygnacji z uczestnictwa w tym szkoleniu do 3 tygodni przez określoną datą szkolenia – w takim przypadku Sprzedający dokona zwrotu na rzecz Klienta kwoty stanowiącej równowartość 100% zapłaconej przez Klienta ceny za uczestnictwo w szkoleniu. W przypadku rezygnacji przez Klienta z uczestnictwa w szkoleniu w okresie krótszym niż 3 tygodnie przed określoną datą szkolenia – Sprzedający dokona zwrotu na rzecz Klienta kwoty stanowiącej równowartość 50% zapłaconej przez Klienta ceny za uczestnictwo w szkoleniu.

12. W przypadku szkoleń oferowanych przez Sprzedającego, Sprzedający w opisie każdego szkolenia będzie wskazywał minimalną ilość uczestników tego szkolenia, która będzie niezbędna aby szkolenie mogło się odbyć. W przypadku, gdy określona liczba Klientów nie dokona nabycia uczestnictwa w szkoleniu, Sprzedający uprawniony będzie do dokonania zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia, informując o tym Klientów, którzy nabyli uczestnictwo w szkoleniu na adres email wskazany podczas nabywania uczestnictwa w szkoleniu. W przypadku, gdy zmieniony termin szkolenia będzie nieakceptowany przez Klienta, Klient ten uprawniony będzie do rezygnacji z uczestnictwa w tym szkoleniu i otrzymania wpłaconej ceny za uczestnictwo w szkoleniu w pełnej wysokości.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.8. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

e. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 11
Reklamacje

1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu będącego rzeczą ruchomą Klient będący Konsumentem ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi, a wszelkie reklamacje dotyczące wadliwości Produktów będą rozpatrywane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. W przypadku Produktów będących rzeczami ruchomymi nabywanymi przez Przedsiębiorców zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone w terminie 3 dni od stwierdzenia wady, jednakże nie później niż 12 miesięcy od nabycia Produktu.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

4. W reklamacji należy zawrzeć w szczególności zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. W przypadku uwzględnienia reklamacji złożonej przez Przedsiębiorcę, Sprzedający wymieni Produkt na nowy, dokona zwrotu równowartości jego ceny lub dokona obniżenia ceny – według własnego wyboru.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, 

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz osób reprezentujących Klientów jest VOLTA PROPERTY Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 94, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000639404, o kapitale zakładowym 7 270 000,00 zł, NIP PL5223072387, REGON 365505881.1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz osób reprezentujących Klientów jest VOLTA PROPERTY Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 94, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000639404, o kapitale zakładowym 7 270 000,00 zł, NIP PL5223072387, REGON 365505881.

2. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 powyżej będą przetwarzane przez Administratora Danych w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną: w tym założenia Konta w sklepie, prawidłowej realizacji transakcji sprzedaży rzeczy ruchomej będącej Produktem lub realizacji usługi będącej Produktem, zgodnie z treścią Regulaminu (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit b) RODO w zw. z art. 6 ust 1 lit. c RODO) oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, w tym rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 powyżej będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, w zakresie obejmującym: imię i nazwisko, adres-email, numer telefonu, adres zamieszkania/siedziby/dostawy, numer NIP oraz inne dane wskazane w Formularzu zamówienia lub Formularzu rejestracji dostępnym na stronie internetowej Sklepu.

4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 powyżej mogą być udostępniane innym podmiotom w przypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania.

5. Dane osobowe Klientów, osób reprezentujących Klientów oraz dane Klientów szkoleniowych powierzone Sprzedawcy na zasadach opisanych w § 14 Regulaminu mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania Administratora Danych tj.: ValueMatch B.V. z siedzibą w Utrechcie (Holandia) – na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z udostępnieniem przez ww. podmiot platformy do przeprowadzania szkoleń oraz badań oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu oraz pozostałym podmiotom wskazanym w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu. Ponadto, dane osobowe osób, o których mowa powyżej mogą być ujawniane również serwisantom systemów informatycznych, kancelariom prawnym lub firmom consultingowym i audytorskim. Administrator Danych będzie ujawniać w/w podmiotom dane osobowe  zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa tych danych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. Administrator Danych będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jego rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.

6. Dane osobowe Klientów oraz osób reprezentujących Klientów mogą być  przekazywane do Google LLC z wykorzystaniem odpowiednich zabezpieczeń prawnych. W przypadku przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy stosujemy tzw. standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską lub gwarancje dla przekazywanych danych i praw podmiotów danych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA, jako sposoby zapewnienia odpowiednich gwarancji i zabezpieczeń.

7. Podanie danych osobowych w Formularzu zamówienia oraz Formularzu rejestracji przez Klienta jest niezbędne do zawarcia odpowiedniej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

8. Dane osobowe Klientów oraz osób reprezentujących Klientów nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

9. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem: ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, lub mailowo pod adresem: konrad@olesiewicz.pl. Należy wówczas podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail w celu prawidłowego zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą oraz udzielenia odpowiedzi na treść zgłoszenia. W przypadku powzięcia wątpliwości, co do autentyczności osoby występującej z wnioskiem Sprzedawca może zwrócić się do Klienta oraz osób reprezentujących Klienta o podanie dodatkowych danych osobowych uwierzytelniających.

10. Dane osobowe Klientów oraz osób reprezentujących Klientów będą przetwarzane przez Sprzedawcę przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, czas przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w niniejszym Regulaminie oraz przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń. Przetwarzanie danych osobowych w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady będzie się odbywać przez okres 5 lat do końca roku kalendarzowego licząc od zaistnienia zdarzenia podatkowego (np. sprzedaży Produktu), przy czym szczegółowe okresy są określone w przepisach prawa np. przepisach podatkowych. Dane osobowe zawarte na Koncie Klienta w Sklepie są przetwarzane przez czas funkcjonowania konta, czyli przez czas trwania umowy o prowadzenie konta.

11. Klientowi oraz osobom reprezentującym Klienta przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz  prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wówczas Sprzedawca przestanie przetwarzać dane osobowe Klienta oraz osób reprezentujących Klienta w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych osobowych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Klienta oraz osób reprezentujących Klienta lub dane osobowe będą Sprzedawcy niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

12. Zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość przekazanych żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni.

13. Dodatkowe informację na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

 

§ 14
Powierzenie przetwarzania danych Klientów szkoleniowych

1. Klient będący Administratorem Danych Osobowych Klientów szkoleniowych powierza do przetwarzania ich dane osobowe do Sprzedawcy w celu realizacji przez Sprzedawcę szkolenia z udziałem Klientów szkoleniowych, zgodnie z umową o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawartą pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

2. Powierzenie dotyczy danych osobowych Klientów szkoleniowych w zakresie: imię, nazwisko oraz adres e-mail.

3. Sprzedawca zachowa dane w tajemnicy i będzie je przetwarzał wyłącznie na polecenie Klienta zawarte w Formularzu zamówienia.

4. Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.

5. Sprzedawca zapewni, aby osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się pisemnie do zachowania ich w tajemnicy oraz przetwarzały je zgodnie z poleceniami Klienta.

6. Sprzedawca będzie przetwarzał dane wyłącznie w celu realizacji usługi świadczonej droga elektroniczną zamówionej przez Klienta.

7. Klient wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Sprzedawcę danych Klientów szkoleniowych do ValueMatch B.V. z siedzibą w Utrechcie (Holandia) w związku z udostępnieniem przez ww. podmiot platformy do przeprowadzania szkoleń oraz badań oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

8. Sprzedawca nałoży na podmiot wskazany w ust. 7 te same obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, jakie ciążą na nim w związku z niniejszym powierzeniem danych Klientów szkoleniowych.

9. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Sprzedawca zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w szczególności z nieuzasadnionymi zmianami danych, ich utratą lub nieuprawnionym przetwarzaniem bądź dostępem, w szczególności środków wskazanych w art. 32 RODO.

10. Sprzedawca zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania Klienta o wszelkich stwierdzonych naruszeniach ochrony danych osobowych. W razie stwierdzenia naruszenia, o którym mowa wyżej, Sprzedawca zobowiązany jest podjąć niezwłocznie wszelkie dostępne mu działania mające na celu zaradzenie naruszeniu ochrony danych osobowych oraz minimalizację skutków naruszenia i zabezpieczenie danych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami. Sprzedawca zobowiązuje się współpracować z Klientem w pełnym zakresie, w celu szybkiego ograniczenia nieuprawnionego ujawniania lub wykorzystywania danych osobowych, które miały miejsce w związku z wystąpieniem naruszenia.

11. Sprzedawca zobowiązany jest podać Klientowi wszelkie informacje dotyczące takiego naruszenia, w szczególności:

a) ustaloną lub prawdopodobną przyczynę i okoliczności naruszenia,

b) charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie danych osobowych, których dotyczy naruszenie,

c) możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych,

d) podjęte działania oraz planowane dalsze środki mające na celu zaradzenie naruszeniu ochrony Danych Osobowych.

12. Sprzedawca zobowiązuje się, w miarę możliwości, pomagać Klientowi w realizacji wniosków osób, których dane dotyczą, o skorzystanie z przysługujących im uprawnień na gruncie rozdziału III RODO.

13. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Klientao prowadzonej w zakresie ochrony danych osobowych kontroli organu nadzorczego lub innego uprawnionego organu oraz o jej wynikach.

14. Sprzedawca uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje będzie także pomagać Klientowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO, w szczególności w zakresie zapewnienia właściwego bezpieczeństwa przetwarzania powierzonych danych oraz wsparcia w przypadku konieczności zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu lub podmiotowi danych.

15. Sprzedawca niezwłocznie po zrealizowaniu usługi świadczonej drogą elektroniczną usunie dane osobowe Klientów szkoleniowych.

16. Na żądanie Klienta, Sprzedawca umożliwi mu przeprowadzenie kontroli w zakresie sposobu przetwarzania danych.

17. Kontrola ta może być przeprowadzona przez jego audytorów lub podmioty zewnętrzne. Osoby dokonujące kontroli są uprawnione do:

a) wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,

b) wglądu do dokumentów oraz za pośrednictwem uprawnionych pracowników Sprzedawcy wglądu do środowiska teleinformatycznego wykorzystywanego do przetwarzania Danych oraz do zasad zarządzania nimi, w sposób nienaruszający tajemnicy podmiotów trzecich lub informacji poufnych Klienta, w szczególności danych osobowych które przetwarza jako administrator danych lub mu powierzonych przez innych administratorów danych,

c) dostępu do osób dopuszczonych do przetwarzania danych i uzyskiwania od nich bezpośrednich informacji.

18. Sprzedawca zobowiązuje się do wdrożenia zaleceń wynikających z kontroli w terminach określonych w raporcie z kontroli.

§ 15
Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/